In punta di spilloCara la me gènte

Oh, cara la me gènte,
se sarà mai sücès?
L’han fai per el paìs
e no prel sò interès!

S’i han vendde un chi siti,
ch’i èrun del cumön,
tuca no mèti in crus,
perché gh’l’han dì a nisön.

Tuca no vegnì vèrdi
se a Puscastél gh’è un site
che, dopu ch’l’han vendde,
adès i pagu el fite.

Ghe sarà un quai mutivi,
ghe sarà ‘nchi resòn
per fa ‘na ròba pària…
I saràn no cujòn!

‘Dès pö, dà ‘nca fastidi
perché han cresde l’IMU.
Se ‘ndème inanse insì,
so no ‘nde che finimu.

‘Nd’ia traràn ‘sti danè?
L’è no ch’ia càciun via!
Ma pro, santa pasiènsa,
la sacòcia l’è mia!

L’è da la mé sacòcia
ch’i càvun le palanche.
L’è sèmper da chel pòste
ch’ia tirun sü a branche.

Ma me, ‘na vòlta o l’altra,
per fai bütà lüghìdi,
indrèn d’una fuinèra
ghe farò mète i didi!

Ma l’han namò capìda
che ghe n’è pü de pila
e da mùnše la gènte
l’è ura da finìla?

EL PÈVER - 03.11.2012

IL PONTE - foglio d'informazione locale di Sant'Angelo Lodigiano